ПРОЕКТИ

 
 
2022/2023 учебна година
 

Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс 

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект! 

Училището е нашия втори дом и нашите ученици се чувстват в него спокойно и уютно, защото чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource ни дари красива и иновативна учебна среда.

 

 

 
 
2021/2022 учебна година
 

       1. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

  • Получена техника: 35 лаптопа за учениците и 11 – за учителите;
  • Сформирани групи за обучение на ученици по дейност 2 – 56 групи;
  • Получен комуникационен шкаф за зареждане на електронните устройства.

        2.Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

  • Назначени логопед и психолог;
  • Участници – 28 ученици на допълнителна подкрепа;
  • Закупуване на оборудване на кабинети за оказване на допълнителна подкрепа на стойност – 5 975 лв.

        3.Проект BG05M20P001-2.011 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

  • За уч. 2021/2022г. са сформирани 12 групи за преодоляване на обучителни затруднения;
  • Начало на дейностите – от 25.10.2021г. до 31.01.2022г. ;
  • Назначен образователен медиатор;
  • Сформиране на групи за кариерно ориентиране;

        4.Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 2 – придобиване на ПКС от педагогическите специалисти.

 

 
2019/2020 учебна година
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН - oud.mon.bg/
 
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ - https://podkrepazauspeh.mon.bg/