Обявление

За набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

Обявление

 

Предложение

18.10.2018 г.

Документация за участие в процедура за вълагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

 

Изграждане в груб строеж на пристойка към училищна сграда и външни ВиК комуникации за нуждите на ОУ "Христо Ботев" с. Самуилово, общ. Сливен

16.09.2015 г.

Протокол № 1

Протокол № 2

за „Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Христо Ботев” с. Самуилово”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2015/2016 г.”

 

04.09.2015 г.
 

На 08.09.2015 г. от 11:00 часа ще бъдат отворени офертите  за „Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Христо Ботев” с. Самуилово”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2015/2016 г.”

 

27.08.2015 г.                               

2015/2016 учебна година

    ОУ “Христо Ботев” с. Самуилово”,  обявява обществена поръчка по реда на глава 8 ”а”- чрез публична покана с предмет : „Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Христо Ботев” с. Самуилово”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2015/2016” финансирана по ПМС 186 от 07.09.2010 г. и ПМС № 308/2010 г., финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І–ви до ІV-ти клас и  по ПМС № 186 от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви до V-ти клас в общински училища.

 

Документация - pdf

Образци - pdf

Образци - doc 

 

Срок за получаване на офертите: 07.09.2015 г., в с. Самуилово, ул. Самуил № 64, общ. Сливен; 16:00 часа.

Информация за деня на отваряне ще бъде публикувана допълнително.

ПРОТОКОЛ

„Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Христо Ботев“ с. Самуилово, община Сливен

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

            Уведомяваме всички кандидати за участие в обществената поръчка „Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Христо Ботев“ с.Самуилово, община Сливен, обл.Сливен за учебната 2014/2015г“ по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ и ПМС № 308/2010 г., че е допусната техническа грешка на сумата по позиция 1 – Сутрешна закуска и окончателната стойност е 0,42 лв без ДДС.

            Молим да бъдем извинени за причиненото неудобство.

„Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2014/2015


ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“

Доставка на готови закуски и поевтиняване на приготвяне и доставка и готов топъл обяд за учениците от ОУ “Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен по две обособени позиции, като участниците могат да подават оферта само за една или и за двете позиции: Позиция № 1. Сутрешна закуска за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас, прогнозен брой деца и ученици – 180, прогнозен брой учебни дни – 160 за учебната 2014/2015 г. За закуска се предвижда – закуска. Позиция № 2. Топъл обяд, съдържащ основно ястие и десерт за учениците от полуинтернатните групи към целодневното обучение, прогнозен брой – 250, прогнозен брой учебни дни – 160 за учебната 2014/2015 г. За обяд се предвижда само основно ястие. Конкретният брой деца и ученици за всяка ежедневна (за учебен ден) доставка ще се уточнява предварително. Доставката на храна се осъществява всеки учебен ден от седмицата, два пъти на ден: - сутрешна закуска до 8:30 ч. в съответния ден; - топъл обяд до 12:30 ч. в съответния ден, но не по-рано от 12:00 ч.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ


Образци 

 

Срок за подаване на офертите: до 21.08.2014 г., 16:00 ч.
 

 

На 22.08.2014 г.  ще бъдат отворени офертите  за „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в  ОУ “Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015 г.

 

 

 

„Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2013/2014


ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“

 

ОБРАЗЦИ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ДОГОВОР

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 50, ал.1, т. 3 от ЗОП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 1 от ЗОП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 ДЕКЛАРАЦИЯ - подизпълнител


 

        Срок за подаване на офертите: до 29.08.2013 г., 16:00 ч.
 

 

На 30.08.2013 г.  ще бъдат отворени офертите  за „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в  ОУ “Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2013/2014