Проект

“Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”

  

 Бенефициент - Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Начало: 12.02.2021г.                                           Край: 31.12.2023 г.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфични цели: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, ОУ "Христо Ботев", село Самуилово участва в:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за

преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения

за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

Дейност 5:  Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

По Дейност 1 училището към момента  е получило от МОН заявените  лаптопи за ученици – 35 броя  и за учители – 11 броя.

През месец септември-октомври 2021 г. предстоят обучения на учениците от първи клас, за придобиване на умения за обучение в електронна среда.