Училищна документация 2019/2020 учебна година

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Училищна документация 2018/2019 учебна година

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Училищен план - прием за учебната 2018 - 2019 г.

 

Училищна документация 2017/2018 учебна година

 

Стратегия за развитие на училището

 

Годишен план на училището

 

Организация на учебния ден

 

План за квалификация на педагогическите кадри

 

План за контролната дейност на директора

 

План за контролната дейност на ЗДУД

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Мерки за повишаване качеството на образование

 

Правилник за дейността на училището

 

 Програма за представяне на равни възможноти и за предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи